|  

Obchodní a dodací podmínky KAMPI OFFICE

Zákaznická linka 841 111 138

Obchodní a dodací podmínky

OBECNÁ USTANOVENÍ

Uvedené obchodní a dodací podmínky upravují práva společnosti KAMPI OFFICE s.r.o. (dále jen prodávajícího) a odběratele (dále jen kupujícího) při spolupráci na dodávkách zboží, výrobků, služeb nebo při plnění zadaných zakázek – z nabídky prodávajícího, na základě dílčích objednávek kupujícího. Tyto obchodní a dodací podmínky jsou závazné pro všechny odběratele společnosti KAMPI OFFICE s.r.o. Pro účely objednávání je kupujícímu k dispozici nepřetržitě aktualizovaná, on-line dostupná nabídka prodávajícího, která je přístupná na stránce www.kampioffice.cz (resp. doménách kampioffice.cz; kampi.cz; 365office.cz …).

Zasláním objednávky prodávajícímu, potvrzuje kupující, že je s aktuálně platným zněním obchodních a dodacích podmínek srozuměn a že s nimi v plném rozsahu souhlasí. To platí i v případě jakéhokoliv jiného dokumentu, na základě něhož vzniká mezi kupujícím a prodávajícím ve smyslu těchto obchodních a dodacích podmínek vztah.

Veškeré nabídky, dodatky, změny nebo úmluvy prodávajícího jsou orientační – nezávazné, do chvíle písemného odsouhlasení oběma stranami; pokud tyto nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě nebo nejsou-li písemně předem sjednány v tištěné podobě nebo nejsou-li předmětem vzájemné korespondence obou smluvních stran.

Obchodní reprezentanti, stejně jakož i jiní zaměstnanci, vyjma vedoucích pracovníků prodávajícího, nejsou oprávněni k žádným vedlejším příslibům nebo úmluvám, které přesahují rámec standardní nabídky, všeobecných obchodních a dodacích podmínek nebo dílčích písemných smluv mezi stranou prodávajícího a kupujícího, které by tyto podmínky pozměňovaly. K podpisu smluv, které zásadním způsobem mění obsah těchto podmínek, je oprávněn pouze jednatel nebo zplnomocněný zástupce společnosti prodávajícího.

Kupujícímu mohou být předem podmínky přizpůsobeny tak, aby reflektovaly vzájemně odsouhlasené změny (například individuální skladba nabídky, zvýhodněné ceny apod.). Obecná změna dílčích podmínek může být také upravena časově omezenou (například akční) nabídkou, kterou v tištěné či jiné formě poskytne prodávající kupujícímu.

Všeobecné obchodní a dodací podmínky, které zde nejsou dále upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník) v platném znění.

Společnost KAMPI OFFICE s.r.o. se zavazuje dodat kupujícímu zboží, výrobky, služby nebo splnit zadané zakázky v souladu s platnou legislativou a to na základě dílčích objednávek kupujícího, které doručí prodávajícímu dle níže uvedených pravidel.

SPECIFIKACE OBJEDNÁVKY ZBOŽÍ

Objednávky je možné realizovat:

 1. V elektronické podobě
  • Objednávkou z registrované sekce www stránek prodávajícího
  • Emailem na adresu: objednavky@kampioffice.cz
 2. Telefonicky nebo faxem na čísle +420 841 111 138
 3. V písemné podobě, zasláním dopisu na adresu prodávajícího

Veškeré kontaktní údaje jsou uvedeny na stránkách prodávajícího v sekci „Kontaktní údaje“ nebo v rozšířené podobě po přihlášení do registrované sekce www stránek prodávajícího.

*Objednávky realizované telefonicky jsou chápány pouze jako orientační a z důvodu případných nejasností, musí být následně odsouhlaseny rovněž v písemné podobě. Tento způsob objednávání je možný pouze v ojedinělých případech a to po předchozí vzájemné domluvě, s tím, že kupující si je případných rizik vědom předem.

Příjem objednávek v elektronické, písemné či faxové podobě je možný nepřetržitě. Telefonické objednávky přijímá oddělení péče o zákazníky prodávajícího (pracovníci klientského servisu) denně mezi 7:30 - 16:30 hod.

Aby byly objednávky kupujícího chápány jako úplné, musí obsahovat následující údaje:

 • Přesný název společnosti (kupujícího) odpovídající údajům zapsaným v obchodním rejstříku,
 • IČ a DIČ, bylo-li kupujícímu přiděleno,
 • Přesnou fakturační a dodací adresu kupujícího,
 • Jméno pověřené osoby kupujícího, oprávněné k zasílání objednávek a přímé telefonické spojení na tuto osobu,
 • Jméno kontaktní osoby v místě dodání a přímé telefonické spojení na tuto osobu, pokud je odlišná od pověřené osoby,
 • Další upřesňující informace: datum objednání, požadovaný způsob doručení, termín dodání či jiné upřesnění objednávky, které je nezbytné pro plnění této objednávky
 • Přesnou specifikaci produktů, které jsou uvedeny v objednávce (kód produktu, popis, množství (MJ), barvu, druh či jiné jednoznačné identifikátory objednávaného zboží)
 • Interní číslo objednávky či jiné rozlišení (nákladové středisko apod.) je-li stranou kupujícího vyžadováno,
 • Požadovaný způsob platby, mimo rámec sjednaných podmínek
 • Podpis a razítko osoby, která je stranou kupujícího oprávněna jednat ve věci realizace objednávky. (Podpisem kupujícího v případě elektronických objednávek z prostředí uvedených www stránek prodávajícího se rozumí dokončení, resp. odeslání objednávky)
 • Jsou-li na straně kupujícího i jiné požadavky či okolnosti předem známé, které mohou nějakým zásadním způsobem ovlivnit či zabránit dodávce zboží, je nutné tyto skutečnosti do objednávky také zahrnout.

Nebude-li objednávka obsahovat všechny uvedené údaje, bude považována za neúplnou. V v takovém případě se pokusí zástupci prodávajícího (pracovníci klientského servisu) kontaktovat kupujícího k odstranění nedostatků nebo k případnému doplnění / zpřesnění objednávky.

Kupující bere na vědomí, že společnost KAMPI OFFICE s.r.o. není povinna s ním uzavřít kupní smlouvu, pokud dříve podstatným způsobem porušil kupní smlouvu, všeobecné obchodní a dodací podmínky nebo u nějž vzniklo důvodné podezření, že nebude schopný (například finančně) dostát svým závazkům.

Dne 25. května 2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tzv. GDPR. Bližší informace o GDPR naleznete zde.

TERMÍNY DODÁNÍ, DOPRAVA

Objednávky, které jsou doručeny nejpozději do 13:00 hod, jsou zpravidla expedovány v nejbližším možném termínu, tedy následující pracovní den v závislosti na dostupnosti jednotlivých produktů. Způsob rozlišení dostupnosti produktů:

 1. Produkt je skladem a v akci (oranžové podbarvení)
 2. Produkt je skladem (červené podbarvení)
 3. Produkt není aktuálně skladem (šedé podbarvení + dostupnost „Na cestě“)
 4. Produkt na objednávku (šedé podbarvení + dostupnost „Na objednávku“)

Produkty (1 a 2), které jsou v dostatečném množství skladem, expedujeme zpravidla do 24 hodin – u vzdálenějších destinací se řídí termín dodání individuálně smluvenými podmínkami. V závislosti na možnosti použití externí dopravy by neměl přesáhnout 48 hodin. U produktů, které nejsou momentálně skladem, ale jsou již „Na cestě“ (3) by termín dodání neměl přesáhnout 3 pracovní dny. U produktů (4) „Na objednávku“ může být tento termín až 10 pracovních dnů (zpravidla však bývá 7 pracovních dnů).

U objednávek z prostředí elektronického obchodu může kupující v závislosti na typu objednávaných produktů zpřesnit podmínky dodání výběrem jedné z možností, zda má být zakázka realizována jako kompletní (jediná dodávka) nebo může být plnění zakázky postupné (na více dodávek). V případě, že je vybrán způsob plnění zakázky jako kompletní (najednou), řídí se termín dodání dostupností všech produktů v ní obsažených. Všechny položky z objednávky kupujícího eviduje prodávající do úplného vyřízení.

Má-li kupující zájem, lze při dlouhodobější spolupráci smluvně upravit přeřazení některých produktů "na objednávku" do standardní nabídky tak, aby tyto produkty byly pro potřeby kupujícího dostupné stále.

Doručení objednávky je po celé ČR ZDARMA, pokud je celková výše přijaté objednávky vyšší než 1.000 Kč bez DPH. Pokud je nižší, mohou být kupujícímu účtovány symbolické náklady na dopravu ve výši 100 Kč bez DPH. Skutečnou účtovanou částku lze po odsouhlasení oboru stran dále smluvně ošetřit, případně individuálně upravit.

Termíny dodávek mimo území ČR je vždy nutné dohodnout předem – individuálně.

Pokud kupující neuvedl jinak, volí prodávající nejvýhodnější postup doručení zboží (vlastní autodoprava, smluvní autodoprava či jiný způsob). V případě elektronických objednávek má volba dopravy pro prodávajícího spíše informativní charakter.

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy či objednávky nebo prodloužit termín dodání zboží v případě, kdy jsou na straně kupujícího zjištěny neuhrazené nebo již splatné závazky vůči prodávajícímu. V případě odstoupení od plnění z uvedených důvodů, je kupující povinen uhradit prodávajícímu vzniklou škodu a ušlý zisk.

Produkty speciálně vyvíjené či vyráběné na přání kupujícího (zakázková výroba, reklamní a marketingové předměty, razítka, tisk, DTP práce atp.) se expedují individuálně po předchozí domluvě.

Rizika spojená s dodáním zboží přecházejí v okamžiku vyskladnění ze skladu prodávajícího na externího dopravce. V případě realizované dodávky zboží vlastní dopravou prodávajícího, v momentě předání zboží kupujícímu. Kupující nabývá vlastnické právo na dodané zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny.

PRODEJNÍ CENY

Kompletní cenová nabídka společnosti KAMPI OFFICE s.r.o. (prodávajícího) je neustále dostupná (v aktuální podobě) na www stránkách, které provozuje na doméně www.kampi.cz; www.kampioffice.cz; www.365office.cz …

Základní cenová nabídka prodávajícího je veřejně přístupná na těchto stránkách aniž by bylo nutné se předem do systému registrovat. Kupující má tak neustálý přehled o základních cenách, kompletní nabídce či změnách v sortimentu.

Registrací do systému kupující získává přístup k individuálně přizpůsobené cenové nabídce, která reflektuje předem sjednané a oběma stranami odsouhlasené podmínky. Všechny zvýhodněné produkty (mimo plošné slevy ze základních cen) jsou dostupné po přihlášení s pomocí uživatelského účtu (které kupující obdrží po své registraci) ve speciální části www stránek.

Ceny, které se zobrazují v registrované sekci, jsou konečné a zahrnují veškeré výdaje prodávajícího spojené s přípravou, balením, označením, expedicí i dopravou až na místo určení. To platí i v případě jakýchkoliv jiných, například tištěných materiálů a nabídek.

Ceny prodávajícího jsou zpravidla vždy uváděny (jak v písemné, tak i ústní komunikaci, i na internetových stránkách) v částkách bez DPH.

Cenové nabídky, kde se zpravidla jedná pouze o výběr produktů či individuální nebo dočasnou úpravu běžných podmínek mohou být dostupné rovněž ve formě nabídkového listu nebo v elektronické podobě (například zasílané akční nabídky apod.).

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen v případě změny aktuálního kurzu české koruny vůči zahraniční měně, zdražení surovin, zvýšení nákladů na dopravu či dalších složek v závislosti na nově vzniklých podmínkách či změně platné legislativy. O případných změnách cen či skladby sortimentu je prodávající povinen kupujícího předem informovat, zvláště pak v případě existuje-li smluvní ujednání.

V případě, že dojde k náhlé změně sortimentu v nabídce prodávajícího, v důsledku neočekávaných okolností, se kterou v době zaslání objednávky nebyl kupující seznámen, je kupujícímu vždy nabídnuto alternativní zboží, které odpovídá kvalitě a ceně objednaného zboží.

Jelikož kompletní nabídka není omezena vydáním či platností žádného tištěného materiálu, je prodávající schopen velmi rychle reflektovat aktuální potřeby trhu. Pokud například produkt přestane ze strany dodavatele odpovídat parametrům či kvalitě, která byla původně deklarována, může kdykoliv dojít k vyjmutí takového produktu z nabídky a jeho nahrazení za jiný, kvalitativně vyšší či cenově přijatelnější produkt případně i produkt od jiného dodavatele. Takové změny jsou vždy prováděny s ohledem na potřeby odběratelů (kupujícího) a jejich poptávku.

Kupující má povinnost, před odesláním své objednávky, ověřit si veškeré ceny produktů z nabídky prodávajícího, které jsou obsaženy v zamýšlené objednávce. I pro tyto účely má k dispozici v elektronickém systému prodávajícího veškeré nezbytné nástroje, které mu s ověřením mohou pomoci (například sekce "historie objednávek", seznam "oblíbených produktů", seznam "akčních produktů", seznam "zvýhodněných produktů" či jiné). Zasláním objednávky kupující definitivně souhlasí s uvedenými cenami včetně přesné specifikace objednávaného zboží.

Základní cenová nabídka může být na základě smluvního či jiného ujednání mezi oběma stranami (například s ohledem na výši vzájemného objemu spolupráce) upravena a to například formou změny aplikované plošné slevy v rámci kompletního sortimentu nebo individuálně dle požadavků kupujícího. Cenová nabídka bývá rovněž krátkodobě ovlivněna v důsledku akční či zvýhodněné ceny na vybrané produkty.

NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

Společnost KAMPI OFFICE s.r.o. je chráněnou pracovní dílnou, přímým zaměstnavatelem více než 60% zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením a je tedy morálně, ale i ze zákona, oprávněna vystavovat tzv. potvrzení o náhradním plnění dle §81 zákona č. 435/2004 Sb. v platném znění. Dle odstavce 3) náhradní plnění poskytuje pouze na své vlastní výrobky, služby nebo zakázky, které přímo plnila.

Jak bylo uvedeno, náhradní plnění poskytuje napřímo, bez využití jiného subjektu nebo třetí osoby a to od přijetí objednávky ze strany kupujícího až po fyzické dodání na místo určení.

Prodávající je povinen kupujícímu poskytnout náhradní plnění pouze za předpokladu, že s ním byla předem sjednána písemná smlouva, ve které je vyčíslen konkrétní objem spolupráce mezi prodávajícím a kupujícím.

Prodávající může kupujícímu poskytnout náhradní plnění na celkový objem spolupráce nebo pouze částečně v případě, že …

 • Na straně kupujícího jsou předem známy objektivní důvody, které mu brání v uzavření rámcové kupní smlouvy s prodávajícím.
 • Kupující před zahájením nebo již v průběhu spolupráce (s dostatečným předstihem) písemně prodávajícího informoval o jeho zájmu o čerpání tzv. náhradní plnění a zástupce prodávajícího mu tento orientační objem náhradního plnění potvrdil.

V ostatních případech je prodávající dle zákona oprávněn náhradní plnění neposkytnout. Na poskytnutí náhradního plnění nevzniká kupujícímu automaticky nárok.

Prodávající si vyhrazuje možnost neposkytnut náhradní plnění ani v případě, pokud bude kupující dlouhodobě či opakovaně v prodlení s úhradou svých závazků nebo zvlášť závažným způsobem poruší obchodní a dodací podmínky nebo se dopustí jednání v rozporu s dobrými mravy.

Náhradní plnění nemusí být poskytnuto vůbec nebo pouze částečně v případě, že se v průběhu roku nebo v čase dlouhodobější spolupráce významným způsobem změní platná legislativa, zvláště pak pokud tyto změny ovlivní celkový objem - kapacity náhradního plnění prodávajícího.

Náhradní plnění rovněž nemusí být poskytnuto v případě překročení smluvně sjednaného objemu spolupráce, resp. může dojít pouze k částečnému plnění.

Prodávající je povinen kupujícímu, kterému vznikl nárok na náhradní plnění potvrdit objem náhradního plnění nejpozději do 31.01.  Kupující, kteří neměli pro sledované období řádně a včas sjednanou smlouvu na konkrétní objem si musí toto potvrzení předem písemně u prodávajícího vyžádat.

PLATBY

"Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin."

Realizace první objednávky (mimo státní organizace) je vždy, není-li předem dohodnuté jinak, podmíněna platbou v hotovosti.

Standardní splatnost pro platby fakturou je 14 dní.

Odklady plateb nebo změna standardní lhůty splatnosti musí být vždy upravena smluvně.

Prodávající zasílá faktury neprodleně po vystavení na adresu kupujícího (v elektronické či písemné podobě) nebo v tištěné podobě přímo se zbožím. Jiné způsoby pohybu dokladů mohou být sjednány s kupujícím individuálně. Veškeré doklady jsou rovněž přístupné v elektronické podobě na stránkách prodávajícího (po přihlášení k účtu kupujícího) a to již ve chvíli kdy byly vytvořeny. Kupující má proto nepřetržitou možnost kontroly, zda řádně a včas hradí své závazky.

Při opakujících se nesplacených pohledávkách kupujícího vůči prodávajícímu je další realizace objednávky podmíněna pouze platbou předem nebo v hotovosti.

Při platbě v hotovosti nad 1 500,- Kč (mimo první objednávku), náleží kupujícímu sleva ve výši 2% z celkové hodnoty této objednávky.

V případě realizace zakázkové výroby (především v případě grafických prací, reklamních a marketingových předmětů či jinak upravených produktů dle specifikace kupujícího apod.) je vždy nutná platba předem.

U zakázkové výroby z papíru nebo v případě kartonáže, se finální množství produktů odvíjí od výrobních či technických možností, od tzv. výrobní dávky, která může způsobit cca 10% rozdíl mezi objednaným a skutečně dodaným počtem ks. V případě, že množství vyrobených ks bude vyšší než počet, který byl v rámci platby předem uhrazen, potom zbylý počet ks bude kupujícímu dofakturován dodatečně.

AKČNÍ NABÍDKY - AKCE

Pravidla jsou pro každý typ akce zpravidla zveřejněny s konkrétní akcí. Obecně však platí, že v případě dárku, který kupující získá ke své objednávce zdarma jako poděkování, může být ilustrační obrázek či popis produktu jen orientační. Konkrétní dárek a jeho parametry se mohou lišit (neměly by ale zásadním způsobem)!

U pravidelných akcí s názvem "AKCE SPECIÁL", které jsou adresovány (odesílány) na předem vybrané emailové adresy, je nutné vždy do poznámky uvést heslo "Akce speciál". Bez něj nejsou splněny pravidla akce a tudíž kupující pozbývá nárok na doručení konkrétního dárku. Dodatečné přidání dárku k již zpracované objednávce není možné.

U pravidelných měsíčních akcí, které platí při objednávce nad 4.999 Kč bez DPH není možné uplatnit více dárku k jedné objednávce. V jednom dni lze na objednávku / součet přijatých objednávek, získat vždy pouze jeden dárek. Neplatí tedy, že za objednávku 20.000 Kč má zákazník nárok na získání 4 dárků.

Bonusy za objednávku nad 5.000 Kč bez DPH jsou dodávány nejpozději do 10-ti pracovních dnů, zbylé bonusy až po řádném uhrazení faktur ze strany kupujícího.

Pokud v jednom okamžiku probíhá více akcí souběžně, akce se nesčítají. Tato skutečnost nemusí být v reklamních materiálech nikde uvedena. To znamená, že kupující může v rámci své objednávky využít vždy pouze jednu z těchto akcí - nikoliv všechny současně. Zpravidla se jedná o akce, kdy získá k objednávce dárek zdarma, akce typu +1 zdarma apod.

Dvojnásobný nápočet bonusových bodů v případě akcí typu DOUBLE BONUS kupující zpravidla získá teprve po úplném vyřízení objednávky.

Akce "jen dnes" platí pouze v konkrétním dni a to jen pro objednávky zasílané z prostředí internetu. Na jiné typy objednávek (přes telefon, emailem apod.) se tato akce nevztahuje. To platí i v případě rozpracovaných objednávek. Pokud je objednávka s akčním produktem odeslána v jiném dni, než pro který akce platila, nebude akce uplatněna.

Na objednávky, které obsahují pouze a jen vybrané produkty, u nichž byla dlouhodobě snížena prodejní cena pod nebo na minimální úroveň, a také v případech, kdy tyto obsahují pouze a jen nejlevnější kopírovací papír A4 z nabídky dodavatele / případně většinový podíl takových produktů na celkové výši objednávky / se akční dárky nevztahují. O tom, zda lze - a případně jaký dárek poskytnout rozhodují individuálně pracovníci klientského servisu nebo obchodního oddělení..

VĚRNOSTNÍ BONUSOVÝ PROGRAM

Za každou objednávku nad 1.000 Kč náleží kupujícímu odměna ve formě bonusových bodů. Za 1 tis. Kč je připsán do bonusového programu 1 bod, který odpovídá hodnotě cca 10 Kč. To odpovídá cca 1% z hodnoty zakázky.

Po odeslání objednávky jsou kupujícímu přiznány tzv. neaktivní body, které teprve po řádném vyřízení objednávky a uhrazení ceny jsou aktivovány. Věrnostní body, které jsou aktivovány lze čerpat. Neaktivní body čerpat nelze.

Bonusový program je dostupný pouze v registrované části na stránkách prodávajícího a vztahuje se pouze na objednávky přijaté z prostředí www stránek prodávajícího. Na ostatní typy objednávek nikoliv.

Ceny produktů vyjádřené bonusovými body, které se zobrazují v registrované sekci, jsou konečné a zahrnují veškeré výdaje prodávajícího spojené s přípravou, balením, označením, expedicí i dopravou až na místo určení.

Nabídka produktů, které lze výměnou za bonusové body vyměnit - čerpat se skládá z cca 700 produktů a je zpravidla 2x ročně aktualizována. Pokud si z této nabídky kupující vhodnou odměnu nevybere, lze se po individuální dohodě s prodávajícím zajistit dodání i jiného produktu (například z nabídek jiných internetových prodejců). V takovém případě je však nutné cenu na pořízení takového produktu, zvýšit o případné vícenáklady, které prodávajícímu vzniknou (například náklady na dopravu, poštovné, balné apod.).

V případě, že prodávající nebude kupujícímu schopen dodat konkrétní objednanou položku ve výše uvedeném termínu, bude kupujícímu telefonicky nabídnuta alternativní, cenově i kvalitativně srovnatelná položka. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu položek.

Není-li předem dohodnuto jinak, je k dispozici všem registrovaným uživatelům a je aktivován současně s registrací kupujícího.

Systém výpočtu (přidělování) bonusových bodů se řídí pravidly, které lze po předchozí domluvě přizpůsobit kupujícímu následujícím způsobem:

 1. každému uživateli se přičítají body k jeho účtu dle hodnoty objednávek – výchozí pravidlo
 2. bonusové body za objednávky jednoho uživatele se přičítají k účtu jiného uživatele
 3. bonusové body nejsou aktivní – byly deaktivovány

Deaktivace bodů je možná s ohledem na nastavení zvláštních podmínek spolupráce nebo na výslovné přání kupujícího.

Prodávající si vyhrazuje možnost neposkytnutí čerpání bonus programu v případě, že kupující má vůči prodávajícímu dlouhodobě nevyřízené závazky; je-li jednání kupujícího v rozporu s dobrými mravy apod. Bonus program je nenároková forma poděkování pro dlouhodobé a věrné odběratele, kteří s prodávajícím aktivně spolupracují a řádně hradí své závazky.

Lhůta pro doručení objednané odměny je plně individuální. Termín dodání produktů z bonus programu by neměl přesáhnout 30 pracovních dnů od přijetí závazné objednávky kupujícího.

Produkty z bonus programu mohou být po předchozí domluvě zaslány (doručeny) na jakékoliv místo v ČR a to i diskrétně.

Získané bonusové body jsou platné pouze v daném kalendářním roce, ve kterém byly body připsány. Není-li předem dohodnuto jinak, nejsou automaticky převáděny do následujících let.

Skutečný dosažený bodový stav (kompletní počet bodů) je automaticky vymazán v případě, že nedošlo ze strany kupujícího ve lhůtě delší než 90 dnů k realizaci žádné objednávky a není-li dohodnuto jinak.

ZÁRUKY A REKLAMACE

Kupujícímu je na veškeré dodávky zboží, výrobků, služeb nebo splněných zakázek poskytnuta záruční doba 24 měsíců. Výjimku tvoří takové zboží, kde je právními předpisy nebo přímo výrobcem, stanovena záruční doba odlišná. Pro občerstvení, kancelářskou techniku a spotřební materiál k výpočetní technice platí vždy záruční doba udaná výrobcem, uvedená na obalu tohoto zboží.

Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží zákazníkovi, resp. potvrzením dodacího listu. Do záruční doby se nezapočítává doba, po kterou zákazník nemůže užívat zboží (doba reklamačního řízení, opravy apod.). Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

V případě, že se jedná o zboží, které bylo kupujícímu předem jakkoliv upravováno, možnost vrácení zboží nebude umožněna. To platí i v případě dárkových či bonusových akcí.

Kupující je povinen ihned při přejímání zboží od prodávajícího zkontrolovat správnost a množství doručeného zboží dle faktury, dodacího listu nebo obdobného podkladu. Dále také zkontrolovat neporušenost obalů a případné jiné optické vady.

V případě, že:

 • Kupující zjistí, že objednané a doručené zboží, či množství objednaného a doručeného zboží nesouhlasí, informuje o této skutečnosti neprodleně pracovníky klientského servisu prodávajícího. Tuto informaci je kupující povinen ihned zaznamenat při převzetí i na dodací doklad prodávajícího.
 • Kupující zjistí poškození vnějšího obalu. Tuto skutečnost je nutné ihned při přebírání zásilky uvést do dodacího dokladu. U externí dopravy v případě poškozeného balíku je povinen kupující ihned uvést poznámku "převzato s výhradou - poškozený obal". Následně musí kupující bezodkladně telefonicky kontaktovat pracovnice klientského servisu prodávajícího. Pokud bude zboží převzato bez písemných výhrad, nebude na reklamaci zboží brán zřetel.
 • Kupující zjistí poškození zboží až při vybalení, přičemž vnější obal nebyl poškozen, informuje prodávajícího bez odkladu, ihned po zjištění závady nebo poškození zboží. Bude-li kupující reklamovat rozbité zboží později než 3 pracovní dny nebo bude-li zboží po dodání kupujícímu na místo určení dále přepravováno, nebere prodávající na případnou reklamaci zřetel.

Kupující je povinen vady vzniklé v záruční době písemně reklamovat u prodávajícího bez zbytečného odkladu ihned po jejich zjištění. V reklamaci musí být detailně popsány vady s uvedením, jak se projevují. Kupující navrhne termín schůzky k projednání reklamace a kontaktní osobu, se kterou bude reklamace projednána.

Nedostatky jedné položky dodaného zboží neopravňují k reklamaci celé zásilky, ledaže nezávadná část dodávky je tímto pro kupujícího nepoužitelná.

Záruční servis nebo výměnu zboží lze provést pouze v případě, kdy bylo prodávajícímu zpět odesláno kompletní, s veškerým příslušenstvím a přesným popisem závad, v originálním spotřebitelském obalu. Reklamované zboží musí být prodávajícímu odesláno včetně originálu účetního a dodacího dokladu. Místem plnění záruky je centrální sklad prodávajícího (Komořanská 326/63, 143 04 Praha 4 - Modřany).

V případě oprávněné reklamace vystaví prodávající dobropis, na jehož základě vrátí kupujícímu peníze za reklamované zboží v zákonné lhůtě.

Kupující má rovněž právo na odstoupení od kupní smlouvy, resp. navrácení zakoupeného produktu prodávajícímu, dle platné legislativy do 14-ti dní po obdržení zásilky. Výjimku tvoří speciální typ výrobku či zboží, které bylo zajištěno výhradně na přání kupujícího a nebylo součástí standardní nabídky prodávajícího, použitý spotřební materiál do tiskáren, kopírek či faxů a občerstvení s ohledem na expirační lhůtu. Sporné případy mohou být řešeny individuálně.

Pokud se kupující rozhodne zboží dle předchozího bodu vrátit zpátky prodávajícímu, musí tak učinit neprodleně a na vlastní náklady produkt či produkty dopravit zpět prodávajícímu. Vrácený produkt musí být doručen prodávajícímu v neporušeném obalu bez zjevných známek poškození.

Reklamační formulář v elektronické podobě je dostupný v sekci "Dokumenty ke stažení" nebo v registrované sekci stránek po přihlášení. Do reklamačního formuláře lze načíst automaticky celou zakázku. Po vyplnění čísla dokladu, kterého se reklamační řízení bude týkat či dalších nezbytných informací, může kupující reklamaci prodávajícímu odeslat on-line. Kupující má v takovém případě i přehled o průběhu vyřizování reklamace.

Jakékoliv změny zde uvedených obchodních a dodacích podmínek jsou vyhrazeny.